پیام سهندی

مدیر اجرایی نوین پال

تحصیلات

لیسانس مدیریت بازرگانی ____ ۱۳۹۸-۱۴۰۰

دانشگاه غیردولتی مازیار

سوابق اجرایی

نوین پال ____ ۱۴۰۰ تا کنون

مدیر اجرایی - هم‌بنیانگذار

پاپایو ____ ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲

مدیرعامل - بنیانگذار

پاپیتون ____ ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲

بنیانگذار

راه‌های ارتباطی

تلفن

021-79569-000

ایمیل

sahandi@novinpal.ir